Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Quay lại

TRỂN KHAI MỞ RỘNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2020

TRIỂN KHAI MỞ RỘNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2020

/documents/20574/404773/TRI%E1%BB%82N+KHAI+M%E1%BB%9E+R%E1%BB%98NG+H%C3%93A+%C4%90%C6%A0N+%C4%90I%E1%BB%86N+T%E1%BB%AC+N%C4%82M+2020.pdf/ed8fb956-b2a2-4724-a57d-e05c7ead0c2c


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website