Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Quay lại

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 68/2020

/documents/20574/404773/MOT+SO+NOI+DUNG+CVAN+LUU+Y+KHI+THUC+HIEN+NGHI+DINH+68.pdf/013823c4-68d1-4e0e-8a2b-08c109b7e1cf

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website