Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Quay lại

Kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

/documents/20574/494499/nop+thue+phi+nong+nghiep.pdf/f6d11f2f-e90a-4447-a53b-e83b8d17ffc4

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website