Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Quay lại

HƯỚNG DẪN VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021

/documents/20574/603424/chi+cuc+thue.pdf/64a21401-3edb-4a32-8a12-55e39c290b59

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website