Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Quay lại

Hướng dẫn thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế đối vớ hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động cho thuê tài sản

/documents/20574/494499/cho+thue+tai+san.pdf/81092fd3-831d-4db0-b189-a02b8f9a0bab

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website