Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

TRỂN KHAI MỞ RỘNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2020

TRIỂN KHAI MỞ RỘNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2020

/documents/20574/404773/TRI%E1%BB%82N+KHAI+M%E1%BB%9E+R%E1%BB%98NG+H%C3%93A+%C4%90%C6%A0N+%C4%90I%E1%BB%86N+T%E1%BB%AC+N%C4%82M+2020.pdf/ed8fb956-b2a2-4724-a57d-e05c7ead0c2c


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website