Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 68/2020

/documents/20574/404773/MOT+SO+NOI+DUNG+CVAN+LUU+Y+KHI+THUC+HIEN+NGHI+DINH+68.pdf/013823c4-68d1-4e0e-8a2b-08c109b7e1cf

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website