Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

HƯỚNG DẪN VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP NĂM 2020

/documents/20574/404773/TRI%E1%BB%82N+KHAI+M%E1%BB%9E+R%E1%BB%98NG+H%C3%93A+%C4%90%C6%A0N+%C4%90I%E1%BB%86N+T%E1%BB%AC+N%C4%82M+2020.pdf/ed8fb956-b2a2-4724-a57d-e05c7ead0c2c

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website