Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

CỤM THI ĐUA 1 BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY, BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 1, 3, 5, 10, 11, TÂN BÌNH TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2020


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website