Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Các văn bản và hướng dẫn liên quan đến chứng thư số của cá nhân, tổ chức

- Văn bản số 250/STTTT-CNTT ngày 14/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về triển khai và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 01/12/2019 của Bộ Quốc Phòng, bao gồm các văn bản liên quan:

       + Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

       + Thông tư 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

       + Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 01/12/2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

       + Trang website của Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ (các biểu mẫu liên quan) http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/BieuMauQuanLy.aspx

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA