Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2019

TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2019

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

          Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ;

          Căn cứ Thông tư 151/2014/TT - BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 10/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

          Căn cứ Thông tư 92/2015/TT – BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ – CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ,

        Nhằm tạo thuận lợi và hỗ trợ Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế  trên địa bàn quận thực hiện quyết toán thuế năm 2019 đúng quy định, Chi cục Thuế quận Tân Bình hướng dẫn một số nội dung kê khai quyết toán thuế  năm 2019, cụ thể như sau :

 1. Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019:     

 1. Nguyên tắc kê khai quyết toán thuế TNDN:

Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm hoặc khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

 1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN:

 • Báo cáo tài chính năm

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN theo Thông tư 151/2014/TT – BTC

 • Một hoặc một số phụ lục kèm theo (nếu có):

          + Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: mẫu 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN

          + Phụ lục chuyển lỗ: mẫu 03-2/TNDN

          + Phụ lục thuế TNDN được hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm: mẫu 03 – 3A/TNDN

          + Phụ lục thuế TNDN được hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư mở rộng: mẫu 03 – 3B/TNDN

          + Phụ lục thuế TNDN được hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động là dân tộc thiểu số và sử dụng nhiều lao động nữ: mẫu 03 – 3C/TNDN

          + Phụ lục tính nộp thuế TNDN của các doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc: mẫu 03 – 8/TNDN

          Các phụ lục trên thực hiện theo mẫu biểu Thông tư số 156/2013/TT – BTC của Bộ Tài chính

          + Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: mẫu 03 – 5/TNDN thực hiện theo mẫu biểu Thông tư số 151/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính

 • Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo mẫu 01, 02, 03, 04 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ – CP của Chính phủ.

 • Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ khoa học công nghệ (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT – BKHCN – BTC.

 1. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN:

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện theo năm dương lịch thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 chậm nhất là ngày 30/3/2020.

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.  

 •  Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

 1. Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2019:

 1. Đối tượng quyết toán thuế TNCN:

 • Tổ chức trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền.

         Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập trong năm 2019 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

 • Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế TNCN đã khấu trừ, chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 05/DS – TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT – BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

 1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT – TNCN

 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu 05 -1/BK – QTT – TNCN

 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu 05 -2/BK – QTT – TNCN

 • Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05 -3/BK – QTT – TNCN

Các mẫu biểu thực hiện theo Thông tư 92/2015/TT – BTC của Bộ Tài chính.

 1. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019:

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 chậm nhất là ngày 30/3/2020.

 •  Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2019 trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

          Chi cục Thuế quận Tân Bình thông báo đến Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận Tân Bình được biết và thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính chào./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA