Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

MỘT SỐ NỘI DUNG LƯU Ý VỀ NGHĨA VỤ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA THEO QUY ĐỊNH THÔNG TƯ SỐ 71/2021/TT-BTC.

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 22/7/2016) về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ;

Nhằm tuyên truyền, hướng dẫn về nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập trước ngày Quyết định số 1470/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa, Chi cục Thuế quận Tân Bình lưu ý một số nội dung như sau:

  1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật kể từ khi đáp ứng các điều kiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ (theo từng giai đoạn áp dụng của Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016).
  2. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng các điều kiện quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện kê khai bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành đến thời điểm đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  3. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh theo quy định không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời chưa truy thu theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính đến thời điểm Thông tư số 71/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 01/11/2021). Kể từ ngày tiếp theo ngày Thông tư số 71/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành mà cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời chưa thu nêu trên thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế chưa nộp và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có).

Chi cục thuế Q.Tân Bình thông báo Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa biết để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Chi cục Thuế quận Tân Bình - Đội Tuyên truyền Hỗ trợ, số điện thoại 028. 3810 2090 (số nội bộ 106).

Trân trọng./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA