Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 68/2020/NĐ-CP NGÀY 24/06/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

       Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ – CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Chi cục Thuế quận Tân Bình thông báo đến Quý Doanh nghiệp có giao dịch liên kết để lưu ý thực hiện một số nội dung thay đổi liên quan đến việc khống chế lãi vay theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ – CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ như sau:

  1. Về tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Người nộp thuế (NNT) kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 68/2020/NĐ – CP.

  1. Đối với kỳ quyết toán thuế năm 2017 – 2018 chưa được thanh tra, kiểm tra:

  NNT được khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2017, 2018 để xác định chi phí lãi vay, số thuế TNDN phải nộp tương ứng (nếu có) và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  Trường hợp NNT có số tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp đã xác định lại thì phần chênh lệch được bù trừ vào số thuế TNDN trong năm 2020. Nếu năm 2020 không bù trừ hết thì được bù trừ vào thuế TNDN phải nộp 05 năm tiếp theo nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ năm 2020. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế còn lại chưa bù trừ hết.

  1. Trường hợp năm 2017, 2018 đã được thanh tra, kiểm tra và đã có Kết luận thanh tra, kiểm tra, Quyết định xử lý:

NNT có văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định lại số thuế TNDN phải nộp. Căn cứ vào đề nghị của NNT và các hồ sơ, tài liệu có liên quan, cơ quan thuế xác định lại số thuế TNDN phải nộp, tiền chậm nộp tương ứng để thực hiện bù trừ phần chênh lệch theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 68/2020/NĐ – CP, trong đó cơ quan thuế chỉ điều chỉnh số thuế TNDN phải nộp và số tiền chậm nộp tương ứng mà không điều chỉnh lại số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

  1. Đối với kỳ quyết toán thuế năm 2019:
  • Trường hợp các doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thuế năm 2019 theo kỳ tính thuế đến hạn trước ngày 31/3/2020 thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 68/2020/NĐ – CP.
  • Trường hợp các doanh nghiệp chưa đến kỳ kê khai quyết toán thuế năm 2019 thì thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2020/NĐ – CP.

Chi cục Thuế quận Tân Bình thông báo nội dung nêu trên đến Quý doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết để biết và thực hiện theo quy định; trong đó Quý doanh nghiệp lưu ý việc kê khai bổ sung hoặc có công văn gửi cơ quan thuế để điều chỉnh số thuế TNDN phải nộp phải được thực hiện trước ngày 01/01/2021.

Trường hợp Quý tổ chức, doanh nghiệp gặp vướng mắc vui lòng liên hệ Đội Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế - Chi cục Thuế quận Tân Bình 450 Trường Chinh phường 13 quận Tân Bình  hoặc gửi văn bản đề nghị hỗ trợ chính sách thuế đến địa chỉ email ttht_tbinh.hcm@gdt.gov.vn .

 

CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA