Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Áp dụng bảng giá mới đối với khoản thanh toán nợ Tiền sử dụng đất từ ngày 01/3/2021

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

1. Tóm tắt nội dung liên quan đến việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ. (điều 2)

📌📌📌 Các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021.

⚠️⚠️⚠️ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất quá hạn được ghi nợ mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

2. Hướng dẫn thực hiện: Để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân lưu ý:

💡💡💡 Rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất không?

♻️♻️♻️ Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách Nhà nước thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các Quận, Huyện, Thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ đến hết ngày 28/02/2021. Tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/02/2021 thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ (Giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận).

‼️‼️‼️ Tham khảo giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm sau ngày 28/02/2021: ‼️‼️‼️

Phần 1: http://congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2020-qd-ubnd/ngay/16-01-2020/noi-dung/43877/43931

Phần 2: http://congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2020-qd-ubnd/ngay/16-01-2020/noi-dung/43877/43932

Phần 3: http://congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2020-qd-ubnd/ngay/16-01-2020/noi-dung/43877/43933

Nguồn: Cục thuế TPHCM

Quang Minh(QM)-P12

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA