Chỉ đạo điều hành
Công khai các văn bản chỉ đạo

Danh mục Danh mục

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 25/03/2019)

Liên kết Website Liên kết Website