Chỉ đạo điều hành
Công khai các văn bản chỉ đạo

Danh mục Danh mục

Đến tháng 8 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,83%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/08/2021)

Liên kết Website Liên kết Website