Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2019”

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành “Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2019”; 
Căn cứ Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2019; 
Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn quận, 
Ủy ban nhân dân quận tổ chức cuộc thi “Đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2019” nhằm thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”, với các nội dung như sau:  
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. 
- Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính mới, hữu ích, thiết thực; góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thông qua cuộc thi tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân về phát huy sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính.  
- Kết quả cuộc thi là một trong những cơ sở đánh giá, xếp loại công tác thi đua về cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong năm 2019 theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận. 
- Nội dung cuộc thi phải thiết thực, đóng góp trực tiếp vào kết quả, hiệu quả cải cách hành chính, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về công tác cải cách hành chính, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các giới, các tầng lớp nhân dân tham gia. 
II.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI: 
1.Đối tượng dự thi: 
- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận và 15 phường (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị).  
- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc không được tham gia dự thi.
2.Nội dung thi: 
Các giải pháp về công tác cải cách hành chính tập trung vào các nội dung sau: 
- Giới thiệu các mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tập trung vào các nội dung của công tác cải cách hành chính: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác truyền thông hỗ trợ công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. 
- Các ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. 
- Các giải pháp tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn quận, phường. 
- Các giải pháp triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh”, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp.
- Các giải pháp trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, giáo dục và nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của kinh tế -xã hội quận. 
- Các giải pháp, sáng kiến hoặc cách làm hay để phục vụ có hiệu quả, tạo được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 
3.Hình thức thi:
3.1.Vòng sơ khảo: 
- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường triển khai và tổ chức nhận bài dự thi của các cá nhân, tổ chức thuộc đơn vị, phạm vi quản lý của mình; đồng thời, tổ chức chấm chọn 01 bài thi xuất sắc – đây sẽ là bài thi đại diện đơn vị gửi Ban Tổ chức hội thi (Thông qua Phòng Nội vụ) để tham gia vòng thi cấp quận. Riêng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chọn 03 bài thi. 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chịu trách nhiệm phát động và tổ chức nhận bài dự thi của các trường học trên địa bàn quận, gửi về Ủy ban nhân dân quận (Thông qua Phòng Nội vụ quận).
Thời gian: Hạn chót các cơ quan, đơn vị nộp về Ban Tổ chức hội thi (Thông qua Phòng Nội vụ) là ngày 20 tháng 5 năm 2019. 
Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả và chọn 08 bài thi có số điểm cao nhất tham gia Vòng chung kết. 
3.2.Vòng chung kết: Các đội vào Vòng chung kết sẽ phải trải qua các nội dung thi: 
- Phần thi “Chào hỏi”: Giới thiệu về cơ quan, đơn vị; về đội thi; về tình hình, kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và đưa ra thông điệp cải cách hành chính. 
- Phần thi “Kiến thức về cải cách hành chính”: Mỗi đội dự thi sẽ thi trắc nghiệm kiến thức bằng cách giơ bảng trả lời.
- Phần thi “Sáng kiến cải cách hành chính”: Mỗi đội dự thi trình bày về mô hình, sáng kiến, giải pháp của đơn vị bằng hình thức thuyết trình hoặc dựng tiểu phẩm (với thời gian không quá 10 phút).  
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI: 
1.Thời gian nhận bài dự thi tại đơn vị: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường triển khai và tổ chức nhận bài dự thi của các cá nhân, tổ chức thuộc đơn vị, phạm vi quản lý của mình đến ngày 15 tháng 5 năm 2019. 
2.Thời gian tổ chức vòng thi sơ khảo: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường gửi bài dự thi về Ban Tổ chức (Thông qua Phòng Nội vụ) trước 17 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2019. 
3.Thời gian Công bố kết quả vòng thi sơ khảo: Dự kiến trong tháng 6 năm 2019. 
4.Thời gian tổ chức vòng thi chung kết: Dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2019. 
5.Địa điểm thi: Dự kiến tại Nhà văn hóa Lao động quận Tân Bình. 
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, MỨC THƯỞNG:
- Một giải nhất: 3.000.000 (Ba triệu) đồng. 
- Một giải nhì: 2.000.000 (Hai triệu) đồng. 
- Một giải ba: 1.000.000 (Một triệu) đồng. 
- Một giải cho Đội có cổ động viên có tinh thần đồng đội, nhiệt tình nhất (tham dự đầy đủ, cổ động xuyên suốt hội thi,…): 500.000 đồng. 
- 05 phần quà cho cổ động viên trả lời đúng câu hỏi trong phần thi dành cho cổ động viên. 
- 05 phần quà lưu niệm cho các đội không đạt giải ở vòng chung kết. 
V. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO HỘI THI: 
1. Ban Giám khảo vòng thi chung kết: Mời đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận. 
2. Ban Tổ chức Cuộc thi gồm: 
- Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng ban. 
- Ông Nguyễn Tùng Khương, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ quận, Phó Trưởng ban; 
- Bà Nguyễn Thị Liễu, Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Phó Trưởng ban; 
- Ông Trần Sinh Hùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Thành viên; 
- Ông Thân Quốc Vinh, Phó Trưởng phòng Nội vụ, Thành viên; 
- Ông Trần Minh Vũ, Phó Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Thành viên; 
- Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Thành viên. 
3. Ban Giám khảo vòng thi sơ khảo gồm: 
- Ông Nguyễn Tùng Khương, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng ban;
- Mời Ông Đặng Tấn Tuyên, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Trưởng ban; 
- Mời Bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Thành viên; 
- Mời Bà Thái Thị Lan Chi – Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tân Bình, Thành viên; 
- Bà Nguyễn Thị Liễu, Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thành viên; 
- Ông Phạm Phú Dũng - Trưởng phòng Tư pháp, Thành viên; 
- Bà Nguyễn Thị Phượng – Chánh Thanh tra quận, Thành viên. 
4. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc, gồm:
- Bà Trần Phượng Diễm Quỳnh – Chuyên viên Phòng Nội vụ;  
- Ông Nguyễn Xuân Việt – Chuyên viên Phòng Tư pháp; 
- Ông Lê Tạ Trí Lực – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận; 
- Bà Phạm Liên Hoa – Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Bà Ung Thị Minh Trang – Chuyên viên Thanh tra quận.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.Phòng Nội vụ 
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị biên soạn đề thi, chuẩn bị nội dung, dự trù kinh phí tổ chức Hội thi; mời Ban giám khảo tham gia Hội thi. 
- Chịu trách nhiệm biên soạn thể lệ, quy chế và tổ chức các cuộc họp Ban tổ chức để triển khai kế hoạch Hội thi. 
- Tổng hợp danh sách các đội đăng ký tham gia. Triệu tập các đội thi để triển khai kế hoạch, thể lệ, quy chế Hội thi. 
- Tham mưu và tổ chức thực hiện những vấn đề liên quan, công tác hậu cần, khen thưởng, kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả theo yêu cầu. 
- Chuẩn bị Bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội thi và các nội dung khác có liên quan đến tổ chức Hội thi.
2.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận
- Đăng tải thông tin về cuộc thi như thể lệ, câu hỏi, các bài viết hưởng ứng, thông tin hoạt động của các đơn vị trong quá trình triển khai cuộc thi,… trên Cổng thông tin điện tử quận.
- Tổ Công nghệ thông tin quận hỗ trợ kỹ thuật Vòng Chung kết.   
3.Phòng Văn hóa và Thông tin quận:
- Chịu trách nhiệm phối hợp thẩm định nội dung kịch bản các đội tham gia dự thi vòng chung kết. 
- Phối hợp Phòng Nội vụ hỗ trợ trang trí Hội trường, âm thanh, ánh sáng phục vụ cuộc thi; xếp lịch tổng duyệt đối với các đội thi vòng chung kết và các nội dung khác có liên quan đến cuộc thi. 
4.Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình
- Chịu trách nhiệm về chương trình, kịch bản chi tiết, cử cán bộ dẫn chương trình vòng chung kết. 
- Hỗ trợ Đội Văn nghệ tham gia Vòng Chung kết Hội thi (03 tiết mục).  
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định nội dung kịch bản các đội dự thi vòng chung kết. 
5.Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể, Ủy ban nhân dân 15 phường, các trường học trực thuộc quận: 
- Triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này, có trách nhiệm vận động đối tượng dự thi (gồm: cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, các Thành viên Tổ tư vấn dịch vụ công trực tuyến, đoàn viên, hội viên các đoàn thể) tích cực tham gia cuộc thi, đảm bảo bài dự thi có chất lượng, phù hợp với Thể lệ cuộc thi. Bên cạnh đó, tổ chức phổ biến, giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan đến cuộc thi. 
- Đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia Hội thi, việc tham gia Hội thi là một trong những tiêu chí quan trọng để chấm điểm đánh giá, xếp loại thi đua xây dựng chính quyền trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong năm 2019. Tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí cho đội thi, cử cổ động viên tham dự vòng chung kết tham gia dự xuyêt suốt trong quá trình diễn ra Hội thi.
- Mời Quận Đoàn Tân Bình huy động các cán bộ công chức trẻ, Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tham dự ủng hộ cuộc thi nhằm giúp cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp. 
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2019”./.
 
Tập tin chi tiết tại đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website