Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG; LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng; Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, có danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng và 09 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng; Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, bao gồm:

- Thủ tục có thứ tự A2.I.4, A2.I.5, A2.I.6 ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.

- Thủ tục có số thứ tự: A.2.I.1, A.2.I.2, A.2.I.3, A.2.II.1, A.2.II.2, A.2.II.3, A.2.II.4, A.2.II.5, A.2.II.6 ban hành kèm theo Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, điện, hóa chất, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng; Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (xem tại đây).

Phòng Kinh tế./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA