Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Hướng dẫn về thời hạn nộp thuế và quy định xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuê theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

/documents/20574/494499/nghi+dinh+125.pdf/47ff4f0c-8eef-4832-a62e-d93738921a82

Danh mục Danh mục