Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN PHÁT SINH NGHĨA VỤ THUẾ

/documents/20574/527678/THUE.pdf/39967470-c647-4f89-b2f6-449593e68579

Danh mục Danh mục