Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

HƯỚNG DẪN VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021

/documents/20574/603424/chi+cuc+thue.pdf/64a21401-3edb-4a32-8a12-55e39c290b59

Danh mục Danh mục