Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực xây dựng

Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thống kê các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng đang được áp dụng, gồm các văn bản sau:

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày ký (thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015).

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày ký (thay thế Nghị định số 68/2019/ND-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019).

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày ký (thay thế Nghị định số 59/2015/ND-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015)./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA