Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Mốc thời gian đánh giá, kết quả phân loại và thẩm quyền xét duyệt đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Từ ngày 10 tháng 02 năm 2022, có hiệu lực thi hành. Theo đó, tại Điều 8 của Thông tư này mốc thời gian đánh giá, kết quả phân loại đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” được quy định như sau:

1. Căn cứ vào mức độ đạt các tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự” quy định tại Thông tư này và các tiêu chí khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định (nếu có) để phân loại khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt hoặc chưa đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

2. Mốc thời gian đánh giá

a) Đối với khu dân cư: Mốc thời gian đánh giá từ ngày 01 tháng 11 năm trước đến ngày 31 tháng 10 năm sau;

b) Đối với xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục: Mốc thời gian đánh giá từ ngày 16 tháng 11 năm trước đến ngày 15 tháng 11 năm sau.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 10 của Thông tư số 124/2021/TT-BCA quy định thẩm quyền xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân phường xét duyệt, ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý.

2. Ủy ban nhân dân quận xét duyệt, ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với các phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý.

3. Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt, ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý.

4. Bộ Công an xét duyệt, ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục do các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an theo dõi, hướng dẫn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp trên có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới một cấp xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân quận Tân Bình cùng chung tay tham gia để thực hiện mục tiêu “Xây dựng quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh an toàn, an ninh trật tự và phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Xem Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website