Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

GẮN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI MỤC TIÊU XÃ HỘI VÀ ỔN ĐỊNH VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 29/5/2020, Chi bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Tân Bình tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Tân Bình đẩy mạnh mua bán sản phẩm, hàng hóa đến người tiêu dùng và thị trường nội địa, gắn mục tiêu phát triển kinh tế với mục tiêu xã hội và ổn định việc làm cho người lao động. Doanh thu kinh doanh thương mại của Liên hiệp hàng năm đều tăng, song mức tăng trưởng mỗi năm không đồng đều: Trong 3 năm (2015-2017), mỗi năm tăng trưởng trên 12%, nhưng trong 2 năm (2018-2019), do tình hình khó khăn trong kinh doanh, tốc độ tăng trưởng giảm sút làm ảnh hưởng đến mức tăng trưởng bình quân trong 5 năm chỉ còn 7,43%, chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2015 - 2020) đề ra là từ 10 -12%.

Lợi nhuận trước thuế hàng năm đều tăng, với tốc độ tăng bình quân 9,35%/năm, thể hiện hoạt động kinh doanh có hiệu quả, góp phần tối đa hóa lợi ích cho các thành viên và tăng tích lũy cho Liên hiệp. Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước tăng cao với mức tăng bình quân trong 5 năm là 31,48% (nhiệm kỳ 2010 -2015 là 24%). Từ năm 2014 đến 2019, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 6 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng với mức tăng bình quân trong 5 năm là 8,5%, đạt chỉ tiêu.

Công tác xây dựng Đảng: tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, với thành tựu của đất nước. Giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được cấp ủy chi bộ quan tâm thực hiện nghiêm túc; duy trì chất lượng, quán triệt, học tập chỉ thị của Đảng; duy trì thông tin thời sự định kỳ, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; nắm bắt tình hình dư luận xã hội, chủ động phát hiện, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Công tác phát triển Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã kết nạp được 04 đảng viên mới, đạt 100 % chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra, giám sát   29 lượt đảng viên. Qua công tác kiểm tra giám sát trong nhiệm kỳ, không cán bộ, đảng viên nào sai phạm đến mức phải bị xử lý.

Đại hội cũng xác định 8 chi tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 cấn thực hiện: Doanh thu hàng năm tăng trưởng từ 3% đến 5%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, phấn đấu 01 năm đạt danh hiệu “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ. Phấn đấu giữ vững danh hiệu Liên hiệp là đơn vị xuất sắc hàng năm. Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, xuất sắc hàng năm. Trong nhiệm kỳ phát triển ít nhất 03 đảng viên. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 3% đến 5% /năm trở lên. 100% đảng viên có trình độ sơ cấp chính trị, 30% đảng viên có trình độ trung cấp chính trị; thực hiện tốt công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đề nghị Chi bộ cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển Kinh tế nhằm tăng doanh thu của liên hiệp; không ngừng chăm lo cán bô, đảng viên và người lao động cả về vật chất và tinh thần. Cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được phát huy; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào cấp ủy chi bộ và đồng chí Châu Hồng Phúc Em được bầu làm bí thi chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 21/03/2023)

Liên kết Website Liên kết Website