Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH, LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 15/5/2020, Đng Phường 10, qun Tân Bình t chc Đi hi Đi biu ln th XIV, nhim k 2020 – 2025. Đến d có đng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Qun y Tân Bình.

Trong 5 năm qua, Đng b Phường 10 đã hoàn thành tt các ch tiêu, nhim v v phát trin kinh tế, văn hóa – xã hi... c th, doanh thu thương mi dch v tăng bình quân 15,63%/năm; giá tr sn xut công nghip tăng bình quân 2,3%/năm. Thu, chi ngân sách nhà nước được thc hin đúng quy đnh, cht ch và hiu qu, trong đó thu thuế tăng bình quân 6%/năm và thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 50,2%/năm.

Công tác qun lý nhà nước v trt t đô th và v sinh môi trường trong nhim k, cơ s h tng được đu tư phát trin; các công trình nâng cp, sa cha tuyến đường, tuyến hm được thc hin theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đã hoàn thành 09 công trình vi tng kinh phí hơn 06 t đng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 800 triu đng. Công tác tuyên truyn, nâng cao ý thc v trt t lòng, l đường và bo v môi trường được thc hin thường xuyên, nghiêm túc và đt được mt s kết qu nht đnh. T l h dân trên đa bàn có nhu cu đăng ký s dng nước sch đt 100%.

Công tác phát trin văn hóa, xã hi; nâng cao đi sng vt cht, tinh thn ca Nhân dân được quan tâm. Hàng năm, có trên 98% tr 5 tui vào mu giáo, 100% tr em 6 tui ra lp Mt; 100% tr em hc hết tiu hc được vào lp Sáu; hoàn thành công tác ph cp giáo dc ba bc hc. Trong nhim k, phường đã được qun quan tâm đu tư xây dng mi Trường Trung hc cơ s Trn Văn Quang và Trường Mm non 10A. Công tác chăm sóc sc khe Nhân dân hàng năm, đã cp phát trung bình 500 th khám cha bnh min phí cho tr dưới 6 tui; t l gim sinh hàng năm dưới 1%, t l phát trin dân s t nhiên là 0,01%.

Công tác chính sách và chương trình an sinh xã hi được quan tâm thường xuyên; Chương trình gim nghèo bn vng (giai đon 2016 - 2020) được trin khai thc hin đng b và có hiu qu. Năm 2018, phường đã hoàn thành chương trình gim nghèo bn vng giai đon 2016 - 2020, đt mc tiêu Ngh quyết đi hi đ ra; năm 2019, đã nâng chun 62 h nghèo lên cn nghèo và 110 h cn nghèo ra khi chương trình gim nghèo bn vng (giai đon 2019 - 2020).thc hin tôt nhim v quc phòng- an ninh; gi vng n đnh chính tr, trt t an toàn xã hi trên đa bàn phường.

Công tác xây dng Đng và h thng chính tr, Đng B phường quan tâm công tác giáo dc chính tr tư tưởng cho cán b, đng viên; t chc tt các hi ngh thông tin thi s, báo cáo chuyên đ đnh k. Công tác tuyên truyn, giáo dc v Ch nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh, lch s truyn thng cách mng gn vi các s kin trng đi ca đt nước được chú trng thc hin thường xuyên. Công tác kết np đng viên đm bo tiêu chun, quy trình, th tc theo quy đnh; hàng năm luôn hoàn thành và vượt ch tiêu được giao, đã kết np được 53/40 đng viên, đt 132,5% so vi ch tiêu Ngh quyết đi hi đ ra. Phương hướng nhim v trong nhim k 2020 – 2025, Đng b Phường 10, đ ra 1 chương trình trng đim và 4 công trình trng đim.

Phát biu ti Đi hi, Bí thư Qun y Tân Bình Lê Hoàng Hà đ ngh Ban Chp hành Đng b Phường 10 nhim k 2020 – 2025, tp trung nâng cao năng lc lãnh đo và sc chiến đu ca Đng b; đy mnh hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh. Đng b cn khc phc khó khăn, phát huy nhng thun li tp trung lãnh đo thc hin thng li các nhim v công tác xây dng Đng; quan tâm phát trin kinh tế, có s chuyn dch v cơ cu theo hướng thương mi, dch v; quan tâm hơn na phát trin văn hóa – xã hi và đm bo quc phòng – An ninh được đ ra trong nhim k 2020 – 2025.

Ti Đi hi, các đi biu đã bu ra Ban Chp hành gm 11 đng chí, bu đoàn đi biu đi d Đi hi Đng b qun Tân Bình ln th XII, nhim k 2020 – 2025 gm 7 đi biu chính thc và 1 đi biu d khuyết. Đng chi Trm Đc Phương tiếp tc được bu làm Bí thư Đng y , hai đng chí Bùi Th Hng và đng chí Nguyn Lê Hoàng Thân tiếp tc được bu là hai phó Bí thư Đng y Phường 10, qun Tân Bình.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website