Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư
Quay lại

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tiếp tục triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tiếp tục triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn quận. Xem chi biết văn bản chỉ đạo tại đây.

Danh mục Danh mục