Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Thông báo Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 02/KL-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc kết luận kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022

Thông báo Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 02/KL-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc kết luận kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022. tải file văn bản tại đây.

Danh mục Danh mục