Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư
Quay lại

Thông báo kết luận số 02/KL-UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022

Thông báo kết luận số 02/KL-UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022

Danh mục Danh mục