Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

Thông báo điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 1 năm 2019

Tải tập tin đính kèm tại đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 20/10/2019)

Liên kết Website Liên kết Website