Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, thực hiện Đề án tổ chức chính quyền đô thị, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 gắn với việc thành lập, xây dựng và phát triển thành phố Thủ Đức.

          Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh xác định “Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt lây nhiễm dịch COVID-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị; chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội”. Để cụ thể hóa các nội dung trên, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định chủ đề năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Việc xây dựng chính quyền đô thị là thời cơ để thành phố phát triển nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

          Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2020, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, xuyên suốt, nhanh chóng đề ra các giải pháp linh hoạt thay đổi phương thức làm việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp khi ứng phó với dịch COVID-19. Thành phố đã có 53 cơ quan, đơn vị ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính. Thành phố đã ban hành 51 quyết định phê duyệt 936 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện việc cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư so với tổng thời gian theo luật định nhưng vẫn đảm bảo hồ sơ được giải quyết chặt chẽ, chính xác. Cùng với đó, Thành phố đã triển khai 454 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 384 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Nhờ đó, mức độ hài lòng của người dân đối với thái độ, chất lượng phục vụ của cán bộ công chức đạt trên 98%.

          Phát huy các kết quả cải cách hành chính đã được trong năm 2020, nhấn mạnh quyết tâm cải cách nền hành chính công, tiếp tục nâng cao hiệu quả nền hành chính công cũng như nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức thành phố trong năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 659/UBND-KSTT ngày 8 tháng 3 năm 2021, gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và quận, huyện, truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong về thực hiện chủ đề năm 2021, “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

          Theo đó, nội dung công văn nêu rõ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Thủ Đức, các quận, huyện nghiêm túc và ý thức sáng tạo trong quá trình triển khai các nội dung cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại đơn vị, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó, có biện pháp chỉ đạo và kiểm tra nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị và các nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao.

          Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp với mục tiêu nâng cao chất lượng và tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, qua dịch vụ bưu chính công ích; Triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chương trình chuyến đổi số của Thành phố, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và các nhiệm vụ trong giai đoạn 2 của Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

          Đồng thời cần thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng Kế hoạch cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021; tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức, doanh nghiệp theo lĩnh vực chuyên ngành định kỳ hàng quý; tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ đề năm 2021 đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.

          Tại Công văn số 659/UBND-KSTT, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao nhiệm vụ như sau:

          1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của Thành phố giai đoạn 2020 - 2025; Tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; tham mưu việc đề xuất Trung ương về cơ chế đặc thù cho xây dựng chính quyền đô thị và TP.Thủ Đức; Tham mưu Lãnh đạo Thành phố tổ chức thường xuyên, định kỳ đối thoại giữa Lãnh đạo Thành phố và các doanh nghiệp.

          2. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số của Thành phố và Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh (giai đoạn 2).

          3. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025; Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021.

          Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử theo hướng đột xuất. Đặc biệt, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của Thành phố, cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công./.

Huỳnh Nguyễn Tường Vy - Phòng Văn hóa và Thông tin quận

(Nguồn: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh: https://ttbc-hcm.gov.vn/tphcm-thuc-hien-chu-de-nam-2021-nam-xay-dung-chinh-quyen-do-thi-va-cai-thien-moi-truong-dau-tu-15165.htm)

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 4 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,67%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 13/04/2021)

Liên kết Website Liên kết Website