Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư

Danh mục Danh mục

Quay lại

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2022

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Tân Bình. tải file tại đây.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA