Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

QUẬN TÂN BÌNH CÔNG BỐ DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 15 PHƯỜNG NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09/01/2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện củng cố kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật năm 2023 theo quy định. Phòng Tư pháp tổng hợp danh sách và đăng thông tin lên Cổng thông tin điện tử quận nhằm cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuận tiện liên hệ trực tiếp với Tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện. Danh sách Tuyên truyền viên pháp 15 Phường năm 2023 xem tại đây.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA