Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phường 3 đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và tình hình giải quyết hồ sơ hành chính 6 tháng đầu năm 2021.

Thực hiện Công văn số 87/NV-CCHC ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Phòng Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021;

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân phường 3 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021;

Ủy ban nhân dân Phường 3 báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và tình hình giải quyết hồ sơ hành chính 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

1. Kết quả đánh giá qua hệ thống máy tính bảng

STT

Nội dung

Đánh giá

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Thái độ phục vụ của công chức

Không hài lòng

 

 

Bình thường

 

 

Hài lòng

2.303

100

2

Thời gian trả hồ sơ so với biên nhận hồ sơ

Không hài lòng

 

 

Bình thường

 

 

Hài lòng

2.303

100

3

Cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Không hài lòng

 

 

Bình thường

 

 

Hài lòng

2.303

100

2. Tình hình giải quyết hồ sơ hành chính

STT

Các chỉ tiêu thống kê

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Tổng hồ số hành chính

2.376

100

Đúng hẹn

2.376

100

Trễ hạn

0

 

2

Tổng số hồ sơ tồn (chưa hoặc đang giải quyết)

0

 

Còn trong hạn

0

 

Quá hạn

0

 

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn

100%


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,79%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 14/06/2021)

Liên kết Website Liên kết Website