Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

PHẠM MẠNH KHỞI

Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban TCTƯ

Từ kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018, rút ra những kinh nghiệm và các giải pháp để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại sát thực và hiệu quả hơn.

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thuộc trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã bám sát quy định và hướng dẫn của Trung ương, ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị nghiêm túc, nội dung khá toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên năm 2018 với các chỉ tiêu định lượng, bằng sản phẩm cụ thể. Chú trọng kiểm điểm kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra năm 2017. Quan tâm gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân có chuyển biến tích cực, bảo đảm khách quan, phản ánh đúng thực chất hơn. Một số nơi có cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: Ninh Bình, Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Hưng Yên, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang.

Số đảng bộ cấp trên cơ sở được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15,6% số đảng bộ được đánh giá, xếp loại và chiếm 19,6% số đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 19,4% so với tổng số đã đánh giá, xếp loại (giảm 35,8% so với năm 2017), chiếm 21,5% so với TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13,4% số đảng viên được đánh giá, xếp loại, chiếm 14,9% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng bộ trực thuộc Trung ương có tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm dưới 20% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể ở Trung ương xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 25,5% so với số đã đánh giá, xếp loại (chiếm 26,2% so với số hoàn thành tốt nhiệm vụ). Cán bộ lãnh đạo, quản lý là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 22,8% so với số hoàn thành tốt nhiệm vụ (giảm 47,9% so với năm 2017).

Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo kiên quyết và gương mẫu thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về xếp loại tập thể và cá nhân; qua đó góp phần khích lệ tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, động viên những tập thể, cá nhân phấn đấu khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm chỉ đạo cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên nên nội dung chưa sát với từng loại hình tổ chức đảng, từng đối tượng đảng viên. Một số nơi, việc kiểm điểm chưa đúng thời gian quy định. Một số hạn chế trong kiểm điểm đã được chỉ ra từ các năm trước chậm khắc phục, nhất là chưa thực sự cầu thị, chưa mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Nặng về báo cáo thành tích, ưu điểm, chưa thẳng thắn nhận trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Chưa tự giác đưa những biểu hiện quan liêu, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ra kiểm điểm… Việc tự soi, tự sửa theo những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số nơi còn hình thức. Nhiều cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái nhưng chưa tự giác nhận diện để khắc phục, sửa chữa. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân ở một số nơi vẫn có biểu hiện bệnh thành tích, tỷ lệ xếp loại tập thể, cá nhân đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn cao hơn quy định, cấp trên cao hơn cấp dưới, thậm chí còn một số ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc Trung ương có 100% cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm nêu trên chủ yếu do một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hàng năm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, kiên quyết, chặt chẽ. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên, chưa thực sự gương mẫu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Việc kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân của một số cấp ủy cấp trên vẫn còn tư tưởng nể nang, “động viên” cấp dưới. Mặt khác, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương với nhiều đối tượng và phương pháp mới, một số nội dung trong hướng dẫn của Trung ương chưa sát thực tế, chưa đồng bộ.

Từ thực tế, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm. Đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các cấp là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu, kỹ các văn bản của cấp trên. Tập trung cụ thể hóa nội dung kiểm điểm, các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại chất lượng, hoàn thiện các biểu mẫu, trình tự, thủ tục phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất trong nhận diện các biểu hiện suy thoái và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân một cách khoa học, chính xác.

Ba là, cấp trên phải theo dõi chặt chẽ, sâu sát để gợi ý, dự, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc ở những nơi có nhiều hạn chế, khuyết điểm. Nội dung gợi ý kiểm điểm phải trúng, đúng với từng đối tượng, có tác dụng cảnh báo, nhắc nhở. Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục sau kiểm điểm. Có kết luận bằng văn bản để lưu trữ hồ sơ; theo dõi, chỉ đạo, đánh giá kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và sự chuyển biến của tập thể, cá nhân ở kỳ kiểm điểm năm sau.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, thẩm định chặt chẽ kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm. Kiên quyết chấn chỉnh các tập thể, cá nhân thực hiện chưa đúng quy định, chất lượng thấp. Chú trọng rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo.

Nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, đồng thời để công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, thực chất, trong thời gian tới đề nghị:

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm. Chỉ đạo đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện qua các năm 2016, 2017, 2018. Sớm xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2019 chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng kịp thời phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Những cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương chưa thực hiện đúng quy định về thời gian kiểm điểm; tỷ lệ tập thể, cá nhân xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 cao hơn quy định, chưa sát, đúng kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cần phải gương mẫu kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong kỳ họp gần nhất. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát các đảng bộ trực thuộc chưa thực hiện đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh, phê bình nghiêm khắc.

Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy định, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân của tổ chức mình theo quy định tại Điều 19, Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị để đảm bảo thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Trích đăng từ Tạp chí Xây dựng Đảng tháng 7/2019


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 15/09/2019)

Liên kết Website Liên kết Website