Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

MÃI MÃI TỰ HÀO VỀ MÙA THU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trải qua muôn vàn thử thách trong máu lửa đấu tranh, với các cao trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, Cao trào mặt trận dân chủ 1936 - 1939 và cao trào chống phát xít đầu những năm 40 của thế kỷ XX, Đảng và nhân dân ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, chuẩn bị cho cuộc cách mạng giải phóng, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Những ngày đầu năm 1945, quân đội Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, phát xít Đức phải đầu hàng vô điều kiện. Đảng ta xác định: “Kẻ thù số 1 của các dân tộc Đông Dương lúc này không phải là tất cả chủ nghĩa đế quốc mà chỉ là đế quốc phát xít, đặc biệt là phát xít Nhật”. Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang, hỗ trợ cho đấu tranh chính trị đang phát triển mạnh mẽ. Từ tháng 4/1945 trở đi, cao trào kháng Nhật, cứu nước diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần đã diễn ra ở nhiều vùng.

Với những diễn biến của cách mạng trong nước và thế giới, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào từ ngày 13 đến ngày 15/8/1945 đã quyết định “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi”, phải “Kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội”, khẩn trương “Đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay thôn quê, thành lập uỷ ban nhân dân ở những nơi làm chủ”, tất cả vì mục tiêu “Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng Khởi nghĩa, giành chính quyền. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Đây là thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và ngày 2-9-1945 trở thành mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã xoá bỏ chế độ thuộc địa, nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là chiến công vĩ đại, là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập và đã giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm qua kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân ta đã vượt qua mọi thử thách, hiểm nguy, liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đã có biết bao cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước nói chung, huyện nhà nói riêng đã ngã xuống, hoặc hy sinh một phần thân thể và của cải vật chất cho sự nghiệp cách mạng, gương hy sinh của các đồng chí, đồng bào đã thắp sáng cho thế hệ đời sau ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt. Đó là lòng yêu nước, thương dân, gắn liền với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp nhận hy sinh gian khổ, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng bất cứ kẻ thù nào muốn chia rẽ dân tộc, xâm phạm Tổ quốc.

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân xâm lược mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Vinh quang này mãi mãi thuộc về nhân dân Việt Nam anh hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng - trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Theo Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website