Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Giải quyết khiếu nại hành chính gắn với công tác cải cách hành chính tại Thanh tra quận Tân Bình

       Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” (Điều 30). Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, Thanh tra quận đặc biệt quan tâm việc giải quyết khiếu nại cho người dân nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo nguyên tắc giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật và gắn liền với nó là việc khôi phục kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm cho mối quan hệ truyền thống giữa nhân dân với Nhà nước ngày càng thêm gắn bó, bền chặt.
       Trong 10 tháng đầu năm 2020, Thanh tra quận đã thụ lý giải quyết 34 trường hợp khiếu nại của công dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Tham Lương trên địa bàn quận Tân Bình. 
       Kết quả, đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết 22 đơn, đang thụ lý xác minh 02 đơn và vận động người dân rút 10 đơn khiếu nại.
       Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại gắn liền với công tác thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian quan, Thanh tra quận đã thực hiện tốt các nội dung sau:
      Thực hiện công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, tại bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính và tại cơ quan Thanh tra quận để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện quyền khiếu nại.
      Xây dựng Đề án vị trí việc làm, trong đó 100% công chức được bố trí đúng vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm đã xây dựng, xây dựng khung năng lực và bản mô tả công việc cho từng vị trí, chức danh.
100% công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hộp thư điện tử trong giải quyết công việc.
       Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành quy trình giariq uyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhằm quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan việc giải quyết khiếu nại của công dân.
       Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, Thanh tra viên được đẩy mạnh. Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra (cử công chức, Thanh tra viên tham gia các lớp nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng), lãnh đạo Thanh tra quận rất quan tâm, tạo điều kiện cử công chức, Thanh tra viên tham gia các lớp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho công chức, Thanh tra viên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
                                                                                                                                                    Đặng Lý.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website