Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

CUNG CẤP MỘT SỐ LOẠI TỜ GẤP TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN TRONG PHÁT HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của ủy ban nhân dân quận Tân Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2021 và Kế hoạch số 333/KH-TP ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Phòng Tư pháp về biên soạn, phát hành các loại tờ gấp quý 2 năm 2021.

Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã biên soạn 04 loại tờ gấp (bấm trực tiếp vào nội dung để tải tờ gấp):

1/ "Một số quy đinh của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng";

2/ "Một số quy định của pháp luật về Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa";

3/ "Một số quy định của pháp luật về Phòng cháy chữa cháy";

4/ "Một số quy định của pháp luật về Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiếm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe giới".

CTV: Lê Văn Ngọc.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 8 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,83%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/08/2021)

Liên kết Website Liên kết Website