Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và vận động viên chức đăng ký tham gia mô hình, sáng kiến cải cách hành chính

Nhằm để viên chức đơn vị nắm được chủ đề và trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024, đơn vị đã triển khai Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2024 và xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của đơn vị.

Thực hiện theo chủ đề năm 2024 của Thành phố là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”, đơn vị đã tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện phần mềm Quản lý văn bản trong việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; tuyên truyền việc đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng sử dụng trong công tác công vụ và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đồng thời, hưởng ứng theo Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về phát động phong trào thi đua “Cải cách hành chính” trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2023 – 2025, đơn vị đã vận động viên chức đăng ký tham gia mô hình, sáng kiến cải cách hành chính trong năm 2024. Kết quả, có 01 viên chức đăng ký tham gia với sáng kiến “Giải pháp lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật, kiểm tra bản vẽ và hồ sơ thiết kế trên không gian mạng”./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA