Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.
Quay lại

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với công tác quản lý, giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trong năm 2019 và 06 tháng năm 2020 trên địa bàn quận

Trong tháng 9 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 03 buổi khảo sát và 01 buổi giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với công tác quản lý, giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn quận Tân Bình. Tham dự các buổi khảo sát, giám sát có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Ban Kinh tế- xã hội Hội đồng nhân dân quận và đại diện của các đơn vị được giám sát gồm Ủy ban nhân dân Phường 11, 13, 14 và Công an quận.


Qua khảo sát, giám sát, nhìn chung các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn; Việc giao nhận hồ sơ giữa Ủy ban nhân dân phường với Cơ quan thi hành án hình sự đều được lập biên bản giao nhận giữa các bên. Sau khi tiếp nhận hồ sơ bị án từ Cơ quan thi hành án hình sự chuyển đến, Uỷ ban nhân dân phường đã vào sổ thụ lý, theo dõi các bị án, đối tượng quản lý. Qua kiểm tra sổ thụ lý, Uỷ ban nhân dân phường đã vào sổ đầy đủ các bị án, đối tượng quản lý, vào đầy đủ các cột mục, nội dung yêu cầu. Ủy ban nhân dân phường đã tiếp tục lập, bổ xung hồ sơ quản lý từng bị án khi Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận chuyển hồ sơ, bàn giao bị án cho địa phương quản lý. Trong hồ sơ quản lý bị án của 03 phường đã thể hiện cơ bản đầy đủ các văn bản theo quy định của pháp luật như: Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục, bản cam kết, bản tự nhận xét quá trình chấp hành án, bản nhận xét của người trực tiếp giám sát, giáo dục…Đối với các bị án sau khi chấp hành xong đều được Ủy ban nhân dân phường nhận xét, hoàn thiện hồ sơ chuyển cho Cơ quan thi hành án hình sự cấp giấy chứng nhận chấp hành xong đúng thời hạn; Trong quá trình thi hành án, trên cơ sở đánh giá việc chấp hành án tốt và đảm bảo đủ điều kiện cần xem xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, giảm thời gian phạt cải tạo không giam giữ… các bị án cũng được Ủy ban nhân dân phường quan tâm rà soát, đề xuất theo đúng quy định. 
Việc áp dụng Luật Thi hành án hình sự mới năm 2019- có hiệu lực ngày 01/01/2020 đã được cơ quan Thi hành án hình sự- Công an quận triển khai đến Uỷ ban nhân dân phường thực hiện. Qua khảo sát, 03/03 phường đã chuyển giao hồ sơ bị án về lại cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận và đã nhận lại bản sao hồ sơ bị án để tiếp tục quản lý, giám sát.


Đoàn cũng đã tiếp xúc trực tiếp với 07 bị án (phần lớn là người hưởng án treo), thành viên đoàn đánh giá cao công tác quản lý của 03 phường, đặc biệt là thái độ của người được phân công quản lý, giám sát (chặt chẽ, gần gũi, quan tâm, hướng dẫn); thời gian viết và nộp bản tự nhận xét cũng như có mặt theo giấy triệu tập của bị án đảm bảo thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác quản lý, giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn quận cũng tồn tại song song những mặt hạn chế và khó khăn: Đối với Ủy ban nhân dân phường còn chưa có sự quan tâm, chỉ đạo tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an phường với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong công tác thi hành án hình sự nói chung và trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ… nói riêng; công tác hỗ trợ như giải quyết học nghề, việc làm, vay vốn,… chưa có trường hợp nào; một số thủ tục thực hiện theo quy định mới nhưng chưa được tập huấn do đó còn lúng túng; nhân sự công chức tư pháp và công an phường thay đổi nên việc cập nhật quy định cũng như nắm bắt gia cảnh, tiếp cận bị án cũng còn gặp nhiều khó khăn; một số quy định mới liên quan đến nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ gây khó khăn cho cơ quan thi hành án như: việc thực hiện nghĩa vụ nộp phần thu nhập bị khấu trừ (khoản 3 Điều 99), việc áp dụng biện pháp lao động phục vụ tại cộng đồng đối với người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc mất việc làm trong thời gian chấp hành án (khoản 5 Điều 101).
Thay mặt Đoàn giám sát, ông Đặng Tấn Tuyên- Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận/Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện thực hiện chính sách, pháp luật đối với công tác quản lý, giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn quận, Đoàn giám sát ghi nhận một số kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cụ thể:
- Sớm có hướng dẫn chi tiết một số các quy định và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, cụ thể:
+ Việc thực hiện nghĩa vụ nộp phần thu nhập bị khấu trừ (khoản 3 Điều 99);
+ Việc áp dụng biện pháp lao động phục vụ tại cộng đồng đối với người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc mất việc làm trong thời gian chấp hành án (khoản 5 Điều 101);
+ Việc bị án đã chấp hành xong án treo của bản án sơ thẩm và sau đó lại tiếp tục chấp hành bản án sau khi xét xử lại.
+ Việc áp dụng các biểu mẫu và tổ chức tập huấn công tác quản lý, giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định mới; 
- Quan tâm bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác thi hành án hình sự, có chế độ đãi ngộ đối với cán bộ trực tiếp thực hiện công tác này; 
- Kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét thành lập nguồn quỹ để hỗ trợ cho người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ…góp phần tạo điều kiện có cuộc sống ổn định, hòa nhập với cộng đồng. 
Và đề nghị các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt hơn một số nội dung sau:
Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019; công tác phối hợp giữa lực lượng Công an phường với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; công tác tập huấn nghiệp vụ quản lý, giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định mới; công tác tuyên truyền cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức, BĐH khu phố, tổ dân phố 15 phường.
Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, giám sát người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
Thứ ba, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người được phân công quản lý, giám sát người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; vai trò của các đoàn thể trong nắm bắt tư tưởng, giáo dục, hỗ trợ giúp người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ hòa nhập cộng đồng; 
Thứ tư, cần quan tâm đảm bảo phân công nhân sự làm công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý, giám sát người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tương đối ổn định.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2022)

Liên kết Website Liên kết Website