Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2024. Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng và ban hành Kế hoạch số 03/KH-BTGPMB về thực hiện Cải cách hành chính năm 2024, với các nội dung:

1. Về chỉ tiêu: Phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công Ngân sách Nhà nước năm 2024 đạt từ 95% trở lên; 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng, trao đổi sử dụng hệ thông thư điện tử trong trao đổi công việc.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông cải cách hành chính: Lãnh đạo ban trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; khuyến khích cán bộ, viên chức tại đơn vị đưa ra những đề xuất, sáng kiến giải pháp trong cải cách hành chính tại đơn vị; triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Thành phố, quận về công tác cải cách hành chính; chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính; thường xuyên tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nâng lực cho đỗi ngũ viên chức về cải cách hành chính; đưa kết quả thực hiện cải cách hành chính là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Công tác cải cách thể chế: Thực hiện niêm yết, công khai, minh bạch các văn bản của pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, đảm bảo không gây phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc.

- Cải cách thủ tục hành chính: Thường xuyên rà soát, đánh giá, đơn giải hóa các thủ tục hành chính, các thành phần hồ sơ, chi tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân theo đúng trình tự, thủ tục thời gian quy định; hỗ trợ giúp người dân trong việc di dời điện, nước...

- Cải cách tổ chức bộ máy đơn vị: Rà soát, kiện toàn tổ chức nhân sự, sử dụng hiệu quả số định biên, đảm bảo giải quyết hiệu quả theo Đề án Vị trí việc làm; xây dựng Đề án Vị trí việc làm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

- Cải cách chế độ công vụ: Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể; xây dựng quy chế phân công nhiệm vụ; quy chế làm việc ; ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng; phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử trong thi hành coongvuj của cán bộ, viên chức; kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử, xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm.

- Cải cách tài chính công: Thực hiện đúng các quy định về sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước; thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ; phấn đấu thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý tài sản công.

- Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử số: Tiếp tục thực hiện xử lý 100% văn bản đi đến trên môi trường mạng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý văn bản.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA