Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Bãi bỏ phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành 02 Quyết định bãi bỏ phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động của người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/4/2024.

2. Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/4/2024.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA