Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ DUNG - [2019140003455] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN HUỆ MINH - [2019160000166] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Hồng Điều - [2019140003435] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN - [2019140003434] Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: PHẠM NGUYỄN XUÂN HỒNG - [2019140003433] Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: PHẠM MẠNH THẮNG - [2019140003432] Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: PHAN THẾ CHƯƠNG - [2019140003430] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HOÀNG GIA THUẬN - [2019140003429] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HUỲNH ĐẮC THIỆN - [2019140003428] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HUỲNH CƠ TẤN - [2019140003427] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh