Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN ĐỨC THOẠI Số biên nhận: 2022140024208 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: DU ÁI HÀ Số biên nhận: 2022140024209 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÝ THỊ THU TRANG Số biên nhận: 2022140024212 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Hồ Kim Thư Số biên nhận: 2022140024210 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Bùi Thị Ánh Nguyệt Số biên nhận: 2022140024211 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÊ HOÀNG CHƯƠNG Số biên nhận: 2022140024207 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: VŨ THỊ CHUYỀN Số biên nhận: 2022140024206 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: ĐÀO VĂN HÙNG Số biên nhận: 2022140024203 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh