Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền - [2020140008739] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN THỌ - [2021160000484] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: ĐOÀN THỊ LAN - [2021140010036] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRỊNH CÔNG MINH - [2021140010033] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN PHI HIỆP - [2021160000485] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ BẠCH SEN - [2021140010032] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Lê Văn Hanh - [2021140010021] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TẠ THỊ THU THANH - [2021140010008] Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRƯƠNG ĐỨC HẠNH DUNG - [2021140010007] Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRỊNH TRỌNG TIẾN - [2021140010006] Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh