Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền - [2020140008739] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ - [2021140010919] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: ĐINH TRẦN THÁI SƠN - [2021140011549] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ TUYẾT - [2021140011579] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: VÕ THỊ NGỌC GIÀU - [2021140011578] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ CẨM THU - [2021140011577] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HỒ SĨ THÀNH - [2021140011575] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: PHẠM THỊ LOAN - [2021140011576] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÊ CHÍ PHONG - [2021140011574] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH - [2021140011571] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh