STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202390000069 21/02/2023 Không hài lòng
2 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202370009786 11/04/2023 Không hài lòng