trang 1/2
50
Hiển thị 1 - 50 của 56 kết quả.
STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202170007212 15/06/2022 Hài lòng
2 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2021140016183 07/01/2022 Hài lòng
3 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016919 13/01/2022 Hài lòng
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140017267 19/01/2022 Hài lòng
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018238 17/02/2022 Hài lòng
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018505 02/03/2022 Hài lòng
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018614 05/03/2022 Hài lòng
8 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202270007764 31/03/2022 Hài lòng
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019501 02/04/2022 Hài lòng
10 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019840 14/04/2022 Hài lòng
11 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202270007874 18/04/2022 Hài lòng
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020063 19/04/2022 Hài lòng
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020062 22/04/2022 Hài lòng
14 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020160 25/04/2022 Hài lòng
15 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020215 26/04/2022 Hài lòng
16 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
17 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020140 28/04/2022 Hài lòng
19 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020386 07/05/2022 Hài lòng
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020471 11/05/2022 Hài lòng
21 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006327 23/05/2022 Hài lòng
22 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250004914 25/05/2022 Hài lòng
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2022140020808 25/05/2022 Hài lòng
24 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005078 26/05/2022 Hài lòng
25 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005968 27/05/2022 Hài lòng
26 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005786 27/05/2022 Hài lòng
27 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006696 02/06/2022 Hài lòng
28 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140021630 21/06/2022 Hài lòng
29 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140021989 27/06/2022 Hài lòng
30 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2022140022333 07/07/2022 Hài lòng
31 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2022140022477 12/07/2022 Hài lòng
32 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140022576 14/07/2022 Hài lòng
33 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140023107 05/08/2022 Hài lòng
34 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140023170 09/08/2022 Hài lòng
35 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270008708 12/08/2022 Hài lòng
36 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005831 Rất tốt 22/08/2022 Hài lòng
37 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2022250006884 25/08/2022 Hài lòng
38 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023424 26/08/2022 Hài lòng
39 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023365 26/08/2022 Hài lòng
40 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023601 05/09/2022 Hài lòng
41 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023714 11/09/2022 Hài lòng
42 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023762 12/09/2022 Hài lòng
43 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2022250006895 19/09/2022 Hài lòng
44 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023959 22/09/2022 Hài lòng
45 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024128 27/09/2022 Hài lòng
46 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024429 12/10/2022 Hài lòng
47 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024656 27/10/2022 Hài lòng
48 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024981 07/11/2022 Hài lòng
49 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025066 14/11/2022 Hài lòng
50 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202290000047 21/11/2022 Hài lòng
trang 1/2
50
Hiển thị 1 - 50 của 56 kết quả.