STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
21 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
22 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
23 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020140 28/04/2022 Hài lòng
24 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020386 07/05/2022 Hài lòng
25 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020471 11/05/2022 Hài lòng
26 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006327 23/05/2022 Hài lòng
27 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250004914 25/05/2022 Hài lòng
28 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2022140020808 25/05/2022 Hài lòng
29 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005078 26/05/2022 Hài lòng
30 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005968 27/05/2022 Hài lòng
trang 3/7
10
Hiển thị 21 - 30 của 65 kết quả.