Tỉ lệ đánh giá dịch vụ công trực tuyến

Tổng lượt đánh giá
50
Không hài lòng
5
Hài lòng
45