Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quận Tân Bình triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2022

Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND-DT về thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022.

Theo đó mục đích chung của kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Phát triển toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm hộ nghèo dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng”.

Bên cạnh đó, việc xây dựng, triển khai quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với phương châm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng tiến bộ, phát triển và hội nhập; thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đảm bảo các điều kiện và thực hiện lồng ghép các chương trình, chính sách nhằm mang lại hiệu quả cao và bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận, cụ thể với các nội dung trng tâm như sau:

1. Quán triệt đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí và tầm quan trọng của công tác dân tộc.

2. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, xây dng chính sách dân tộc đặc thù góp phần nâng cao mọi mặt về đi sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.

- Đẩy mạnh Chương trình giảm nghèo bền vững.

- Phát triển văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác dân tộc; xây dựng nguồn nhân lực cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

3. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức như: Hội nghị tuyên truyền, bản tin 15 phường, buổi tọa đàm, tờ bướm,...

4. Giải quyết các kiến nghị bức xúc của đồng bào dân tộc thiểu số trên một số lĩnh vực nhà đất, đô thị, hộ tịch,...; quan tâm cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực liên quan đến công tác dân tộc.

5. Kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc của 15 phường.

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân quận Tân Bình cùng chung tay tham gia để thực hiện mục tiêu “Xây dựng quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Chi tiết nội dung văn bản, xem tại đây.

 

                                                                                            PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA