Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quận Tân Bình triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND-DT về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022.

Theo đó mục đích chung của kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, việc xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng chế độ theo quy định, cụ thể với các nội dung trng tâm như sau:

1. Chính sách cung cấp báo chí: cấp phát (không thu tiền) Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc, Báo Sài gòn Giải phóng, số lượng: 01 tờ/số báo/người.

2. Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn quận.

3. Lập danh sách tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.

4. Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự quận tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng cho người có uy tín.

5. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 3256/KH-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân quận Tân Bình cùng chung tay tham gia để thực hiện mục tiêu “Xây dựng quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Chi tiết nội dung văn bản, xem tại đây.

 

                                                                                            PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA