Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

Phòng Nội vụ triển khai một số nội dung ủy quyền tại Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 và Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện các nội dung ủy quyền tại Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho các sở-ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phòng Nội vụ quận Tân Bình đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành 02 quyết định. Cụ thể:

- Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 về Quy trình thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình.
- Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 về Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại quận Tân Bình theo Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA