Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 09/09/2023 ĐẾN NGÀY 15/09/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 09/09/2023 ĐẾN NGÀY 15/09/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
1 202370010383 NGUYỄN THỊ KIM QUYỀN Số 85/4C  NGUYỄN HỒNG ĐÀO 14 540 11/09/2023
2 202370010384 NGUYỄN THỊ KIM THOA Số 85/4  NGUYỄN HỒNG ĐÀO 14 541 11/09/2023
3 202370010389 ĐỖ HỮU QUẢNG Số 876/40  CÁCH MẠNG THÁNG 8 5 542 11/09/2023
4 202370010391 LÊ NGUYỄN HOÀNG HUY Số 958/35/34B LẠC LONG QUÂN 8 543 11/09/2023
5 202370010393 HOÀNG NGÔ NGỌC ÁNH Số 274/3  PHẠM VĂN BẠCH 15 544 11/09/2023
6 202370010394 ĐỖ THỊ BỐN Số 291/9E  ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH 13 545 11/09/2023
7 202370010395 NGUYỄN THỊ LIÊN Số 373/224/26 LÝ THƯỜNG KIỆT 8 546 11/09/2023
8 202370010275 PHẠM TRÍ HÙNG Số 86/32  TRƯỜNG CHINH 12 547 12/09/2023
9 202370010302 NGUYỄN VĂN ĐƠ Số 786/12 TRƯỜNG CHINH 15 548 12/09/2023
10 202370010374 DƯƠNG THỊ XUÂN DUYÊN Số 153A  BÙI THỊ XUÂN 3 549 12/09/2023
11 202370010234 NGUYỄN NGỌC THU TRINH Số 168/16/17/4 TRẦN VĂN QUANG 10 550 14/09/2023
12 202370010401 BÙI THỊ NGHĨA Số 149/67/14 BÀNH VĂN TRÂN 7 551 14/09/2023
13 202370010403 ĐOÀN MINH Số 79/2  BÀU CÁT 8 11 552 14/09/2023
14 202370010406 LÊ THỊ KIM XUYẾN Số 104/4F  NHẤT CHI MAI 13 553 14/09/2023
15 202370010407 ĐỖ XUÂN TẠO Số 21/7  CỘNG HÒA 4 554 14/09/2023
16 202370010408 TRẦN BÁ DŨNG Số 371/49 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH 14 555 14/09/2023
17 202370010411 NGÔ MINH LẬP Số 817/48  LẠC LONG QUÂN 10 556 14/09/2023
18 202370010413 PHAN HOÀNG NGÂN Số 2/19  QUÁCH VĂN TUẤN 12 557 14/09/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA