Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Ngày 10/6/2020, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 
Nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN; tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.
Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải coi công tác PCTN là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa; xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt ở những ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định.
Kế hoạch đề ra 10 nhiệm vụ chính như sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.
- Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị theo quy định.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; chú trọng công tác quản lý cán bộ và cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận quan tâm.
- Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN.
- Thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.
- Thực hiện thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.
- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tri số 28-TT/TU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch liên quan đến việc triển khai, thực hiện công tác PCTN của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã ban hành trước đó./.

Tập tin đính kèm: tại đây.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA